Liên kết với hầu hết tất cả các sân tập như: TÂN SƠN NHẤT, HAPPY GOLF, HARMONIE PARK, THỦ ĐỨC, …V.V.